Data: 18 wrze∂nia 2018 roku
W niedzielÍ 16 wrze∂nia na terenie amfiteatru Drzewiarz w Jasienicy, odby≥ siÍ koncert „Zjazd DÍtych Gwiazd”. Koncert by≥ podsumowaniem †projektu pt. „Tygiel kulturowy – zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Bielskiej” realizowanego przez Gminny O∂rodek Kultury w Jasienicy. Projekt obejmowa≥ szereg dzia≥aŮ zmierzajĪcych do zachowania i upowszechniania kulturowego bogactwa Podbeskidzia i ¶lĪska CieszyŮskiego – stroju regionalnego oraz tradycji muzycznych naszego regionu. W ramach projektu zosta≥y uszyte stroje regionalne dla zespo≥u „Blach Kapela” oraz wydana p≥yta z nagraniami tej formacji, która dzia≥a przy Gminnym O∂rodku Kultury w Jasienicy. Podczas galowego koncertu na scenie wystĪpi≥y Orkiestry DÍte z Jasienicy oraz MazaŮcowic, M≥odzieŅowa Orkiestra DÍta OSP z Ligoty, †Dechový Orchestr Jablunkovanka (Czechy) oraz „Blach Kapela”. Zespo≥y zosta≥y uhonorowane pamiĪtkowymi dyplomami, wrÍczonymi przez Wójta Gminy Janusza PierzynÍ. ††

Impreza by≥a wspó≥finansowana †ze ∂rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddzia≥anie 19.2 „Wsparcie na wdraŅanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo≥eczno∂ś” objÍte PROW na lata 2014-2020 w zakresie operacji pt. " Tygiel kulturowy - zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Bielskiej".
 
 
Szukaj:
FB
© 2012 Gminny O∂rodek Kultury Jasienica. Wszystkie prawa zastrzeŅone.

Ta strona uŅywa plikůw cookies. KorzystajĪc ze strony wyraŅasz zgodÍ na uŅywanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglĪdarki. Zamknij