Do 16 listopada 2018 r. w galerii Gminnego O¶rodka Kultury w Jasienicy mo¿na ogl±daæ wystawê pt. „Obrazy - Ondøej Riedl i go¶cie (Eda Riedl i Michal Riedl)". Wernisa¿ wystawy odby³ siê 18 pa¼dziernika 2018 r. Podczas imprezy wyst±pi³ duet Chiara & Meg. Artystki zaprezentowa³y standardy muzyki rozrywkowej w przepiêknych, jazzowych interpretacjach. 
Wystawa odbywa siê w ramach partnerskiej wspó³pracy pomiêdzy 
Muzeum a galerie Mlejn w Ostrawie a Gminnym O¶rodkiem Kultury w Jasienicy.
Szukaj:
FB
© 2012 Gminny O¶rodek Kultury Jasienica. Wszystkie prawa zastrze¿one.

Ta strona u¿ywa plików cookies. Korzystaj±c ze strony wyra¿asz zgodê na u¿ywanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl±darki. Zamknij