Zapraszamy do galerii Gminnego O¶rodka Kultury w Jasienicy (ul. Modrzewiowa 1360) na wystawê obrazów Jozefa Vrábla. Wernisa¿ wystawy odby³ siê 12 pa¼dziernika 2017 r. Podczas wernisa¿u wyst±pi³ Regionalny Zespó³ „Dudoski” dzia³aj±cy w filii GOK w Miêdzyrzeczu Górnym. Wystawa potrwa do koñca pa¼dziernika. 
Wystawa realizowana w ramach partnerskiej wspó³pracy pomiêdzy Galeri± Mlejn w Ostrawie a Gminnym O¶rodkiem Kultury w Jasienicy.
Jozef Vrábel - tancerz, choreograf, dyrektor artystyczny zespo³u ludowego Kysuèan, a tak¿e malarz. Malarz z Podvysokej (S³owacja). Mieszka w Beskidach i pracuje jako le¶nik. W jego pracach pojawia siê wiele motywów etnograficznych i folklorystycznych.
Szukaj:
FB
© 2012 Gminny O¶rodek Kultury Jasienica. Wszystkie prawa zastrze¿one.

Ta strona u¿ywa plików cookies. Korzystaj±c ze strony wyra¿asz zgodê na u¿ywanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl±darki. Zamknij